Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Fuse Trainingen, gevestigd aan Kruidendreef 56, 3824 NZ, Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.fusetrainingen.nl, Kruidendreef 56, 3824 NZ Amersfoort, 0641847974. Aron van den Boom is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Fuse Trainingen. Hij is te bereiken via info@fusetrainingen.nl.

Privacy

Fuse Trainingen houdt, om u training/behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die Fuse Trainingen, bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis met uw toestemming heeft opgevraagd. Op deze registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Uiteraard gaat Fuse Trainingen zorgvuldig met de gegevens om: daarom is aan de hand van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fuse Trainingen verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fuse Trainingen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Medische gegevens. Deze informatie verstrekt u tijdens de intake om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Fuse Trainingen zodat wij de dienstverlening kunnen verlenen die voor u noodzakelijk is;
 • Gewicht en trainingsdoeleinden. Deze informatie verstrekt u tijdens de intake om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Fuse Trainingen en zodat wij de dienstverlening hierop aan kunnen passen;
 • Het maken van voortgangsfoto’s. Deze worden gebruikt voor het inzien van uw eigen voortgang;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fuse Trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om training & consulten op maat te geven;
 • Het afhandelen van betalingen;

Beveiliging van uw gegevens

Fuse Trainingen draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. We zorgen dat op de computer(s) waar we gegevens op openen, gebruik maken van ESET NOD32 antivirus software die altijd up to date is. Papieren gegevens worden opgeslagen in een kast die op slot kan. Digitale gegevens worden opgeslagen op dropbox, zodat gegevens niet verloren gaan en deze zijn beveiligd doormiddel van een tweestapsverificatie. Online worden gegevens gedeeld met een aantal bedrijven waartoe Fuse Trainingen opdracht geeft, zie kopje delen van persoonsgegevens met derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fuse Trainingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, dit zijn:

 • De accountant;
 • Virtuagym, deze wordt gebruikt voor voeding programma’s, trainingsschema’s, voortgang registratie en om betalingen te verrichten;
 • Dropbox, zodat bedrijfsgegevens nooit verloren gaan;
 • Gmail, hier komt de mail op binnen en zullen alleen gegevens worden verwerkt die door de klant/cliënt zelf worden toegestuurd;

Met de accountant en virtuagym, heeft Fuse Trainingen een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fuse Trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechtstreeks bij uw behandeling betrokken hulpverleners, zoals een eventuele waarnemer hebben ook toegang tot uw gegevens. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn verplicht tot geheimhouding. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fuse Trainingen bewaart uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

De verplichte bewaartermijn bij oefentherapie Cesar is vijftien jaar maar de termijn kan ook langer zijn. Het kan voorkomen dat de gegevens langer dan vijftien jaar bewaard moet blijven, bijvoorbeeld omdat alleen goede zorg kan worden geboden in een eventuele vervolgbehandeling als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan terugkerende behandelingen bij chronische ziekten. Het initiatief tot langer dan 15 jaar bewaren van de gegevens kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met Fuse Trainingen afspraken maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fuse Trainingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fusetrainingen.nl. Fuse Trainingen wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bejegening

De werkwijze voor de intake/ behandeling van uzelf wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke behandelingen er verricht gaan worden en de betalingsregeling worden uitgelegd en via de mail opgestuurd of schriftelijk meegegeven. De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen u en een trainer/oefentherapeut aanwezig zijn (en indien u daarmee akkoord gaat evt. een stagiair). Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met u en Fuse Trainingen, een andere oefentherapeut ingezet worden of de behandeling zal beëindigd worden. Besproken onderwerpen met u blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van Google Fonts. We gebruiken deze dienst voor het vertonen van web-lettertypen. Om deze dienst correct te laten functioneren wordt uw toestemming gevraagd door middel van onze cookiebanner. Indien u hiermee akkoord gaat wordt vervolgens uw IP-adres opgehaald. Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.

Links

Een aantal van onze pagina’s bevat verwijzingen of ‘links’ naar andere websites of internetpagina’s. Door zo’n link te gebruiken verlaat u de website van Fuse Trainingen en valt de naleving van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de gelinkte pagina buiten onze controle en invloed. Fuse Trainingen is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van andere websites of internetpagina’s.

Vragen

Fuse Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@fusetrainingen.nl. met als onderwerp ‘Privacy verklaring’

Wil je tips ontvangen om in top vorm te blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang tips, work-outs en gezonden recepten om in topvorm te blijven.

Het is gelukt, leuk dat je mee doet!