Leveringsvoorwaarden Fuse Trainingen

 

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fuse Trainingen gedane offertes/contracten en transacties.

1.2 Alle materialen welke met betrekking tot trainingen en coaching worden verstrekt, vallen onder auteursrecht en / of licentierecht van Fuse Trainingen. Daardoor is het niet toegestaan de materialen op enigerlei wijze te vermenigvuldigen en / of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming.

2. Aanbieding, totstandkoming, afronding, annulering

2.1 Door Fuse Trainingen gedane offertes zijn vrijblijvend. Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment van offreren gehanteerde prijzen.

2.2 De geldigheidsduur van de offertes bedraagt 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende kandidaten.

2.3 Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de in de offerte gedane aanbiedingen.

2.4 Een opdracht komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door Fuse Trainingen (opdrachtbevestiging/contract).

2.5 Een training/behandeling kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.

3. Overmacht en calamiteiten

3.1 In geval van overmacht aan de zijde van Fuse Trainingen wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht toestand de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt. Zodra de overmacht toestand langer voortduurt dan 30 dagen, of als voorzienbaar is dat de overmacht toestand langer zal duren dan 30 dagen, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is opdrachtgever slechts gehouden tot betaling van het al gepresteerde.

3.2 Onder overmacht aan de zijde van Fuse Trainingen wordt in ieder geval verstaan: ziekte van de uitvoerder. 3.3 In geval van calamiteiten zoals faillissement, surséance, liquidatie van de onderneming, curatele van de klant/cliënt heeft Fuse Trainingen het recht de overeenkomst door eenvoudige mededeling te ontbinden.

4. Bedragen

4.1 Oefentherapie Cesar is BTW vrijgesteld, tenzij anders aangegeven.

4.2 Tenzij anders aangegeven bedragen voor personal training de BTW kosten 9%.

4.2 Jaarlijks per 1 januari kan Fuse Trainingen zijn tarieven verhogen

4.3 Fuse Trainingen behoudt zich het recht voor bij het uitbrengen van eventuele vervolgoffertes de tarieven aan te passen.

4.4 Strippenkaarten zijn beperkt geldig. Hierbij gelden de volgende regels:

bij 1 keer per week trainen:

  • 10 strippen 3 maanden geldig
  • 20 strippen 6 maanden geldig
  • 30 strippen 9 maanden geldig

bij 2 keer per week trainen:

  • 10 strippen 2 maanden geldig
  • 20 strippen 3 maanden geldig
  • 30 strippen 5 maanden geldig

5. Te verwerken gegevens en bestanden

5.1 Klant/cliënt is verplicht om de door Fuse Trainingen te verwerken gegevens, bestanden en dergelijke aan te leveren op een zodanige wijze dat directe verwerking door of namens Fuse Trainingen mogelijk is.

6. Faciliteiten

6.1 Fuse Trainingen geeft de klant/cliënt de mogelijkheid om in zijn trainingsruimte, trainingen/behandelingen te volgen.

6.2 Wil de klant/cliënt geen gebruik maken van de trainingsruimte, dan is de opdrachtgever verplicht adequate trainingsruimte ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de opdracht, dit kan ook in overleg.

7. Verplichtingen Fuse Trainingen

7.1 Fuse Trainingen verplicht zich de met de klant/cliënt overeengekomen verwerkingstermijn in acht te nemen.

7.2 Overwerkkosten voor Fuse Trainingen komen slechts dan voor rekening van Fuse Trainingen als het niet tijdig verwerken van de opdracht toe te rekenen is aan Fuse Trainingen, doch onverminderd de overige bepalingen uit deze voorwaarden.

8. Betaling en facturering

8.1 Tenzij anders overeengekomen zal Fuse Trainingen maandelijks factureren.

8.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Verrekening of compensatie is geen geldige wijze van betaling.

8.3 Klachten over de factuur dienen binnen 10 dagen schriftelijk te worden ingediend. Na overschrijding van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen.

8.4 Bij te late betaling is de klant/cliënt zonder verdere ingebrekestelling direct in verzuim. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant/cliënt.

8.5 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Ingeval van Fuse Trainingen toerekenbare zaak- of letselschade is de aansprakelijkheid van Fuse Training beperkt tot het door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar uit te keren bedrag.

9.2 Fuse Trainingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere schade, bijvoorbeeld veroorzaakt door aan Fuse Trainingen toe te rekenen vertragingen of foutieve beslissingen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, in welk geval de schadevergoeding beperkt is tot het door de klant/cliënt in het kader van de overeenkomst betaalde bedrag voor zover dat betrekking heeft op de kosten van de dienstverlening van de desbetreffende medewerker waarbij sprake was van opzet of grove schuld, en voor zover dat betrekking heeft op de periode gedurende welke de opzet of grove schuld bestond.

9.3 Fuse Trainingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van schade veroorzaakt door ingeschakelde derden.

9.4 Klant/cliënt vrijwaart Fuse Trainingen voor aanspraken van derden.

10. Geheimhouding

10.1 Fuse Trainingen is gerechtigd ten behoeve van wervingsactiviteiten de naam van de klant/cliënt en de aard van de werkzaamheden te vermelden.

11. Intellectuele eigendommen

11.1 De intellectuele eigendomsrechten van Fuse Trainingen blijven bij Fuse Trainingen berusten.

11.2 Klant/cliënt is gerechtigd de producten van Fuse Trainingen uitsluitend ten behoeve van zijn eigen leven te gebruiken.

12. Overige bepalingen

12.1 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging hiervan door Fuse Trainingen.

12.2 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een competente rechter.

KvK nummer: 6593973

Wil je tips ontvangen om in top vorm te blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang tips, work-outs en gezonden recepten om in topvorm te blijven.

Het is gelukt, leuk dat je mee doet!